Καλωσορίσατε στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ιατρική της Εργασίας ασχολείται με τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκληθούν στους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας τους κατά την κατεργασία, χρήση, μεταχείριση, παραγωγή υλικών ή ουσιών ...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεργάζεται με τις περισσότερες εκ των ασφαλιστικών εταιριών του κλάδου ζωής και υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Όμιλος Ιατρικού Αθηνών σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε ειδικά προνομιακά προγράμματα ...

javascript:void(0)

Πρόγραμμα τηλεϊατρικής Vodafone
Αθλητικά Σωματεία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 1.520 κοινών ονομαστικών μετοχών την 25.10.2017, συνολικής καθαρής αξίας 2.128,00 ευρώ.

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 10.441 κοινών ονομαστικών μετοχών την 19.10.2017, συνολικής καθαρής αξίας 14.617,40  ευρώ.

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 3.600 κοινών ονομαστικών μετοχών την 18.10.2017, συνολικής καθαρής αξίας 5.040,00  ευρώ. 

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών την 17.10.2017, συνολικής καθαρής αξίας 700,00  ευρώ.

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 50 κοινών ονομαστικών μετοχών την 16.10.2017, συνολικής καθαρής αξίας 70,00  ευρώ.

- Σύμβαση Τροποποίησης Ομολογιακού Δανείου

«Υπογραφή Σύμβασης Τροποποίησης του από 12/7/2012 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου ανεξόφλητου κεφαλαίου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017, ποσού €130.962 χιλ.»

Ο Όμιλος «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», ανακοινώνει την υπογραφή της σύμβασης τροποποίησης του από 12/7/2012, προγράμματος εκδόσεως κοινού Ομολογιακού Δανείου, βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., με διαχειρίστρια την τελευταία, ανεξόφλητου κεφαλαίου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017, ποσού €130.962 χιλ..

Οι βασικοί όροι της τροποποιημένης σύμβασης προβλέπουν τα κάτωθι:  

  • Την παράταση της ημερομηνίας λήξης κατά 3 έτη με δυνατότητα επιπλέον παράτασης για 2 έτη, με τελική ημερομηνία αποπληρωμής του κεφαλαίου έως τις 20/6/2022, 
  • Την εξάμηνη ή τρίμηνη, κατ’ επιλογή του εκδότη, περίοδο εκτοκισμού με μείωση του περιθωρίου επιτοκίου στο 4% ετησίως,
  • Την τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής του ανεξόφλητου σήμερα κεφαλαίου σε εξαμηνιαίες δόσεις,
  • Την τήρηση χρηματοοικονομικών δεικτών σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ενδιάμεσων και Ετήσιων),
  • Την παροχή εξασφαλίσεων, επιπρόσθετων των ήδη υφισταμένων, μέσω:
    • συστάσεων ενεχύρων επί κινητών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των Θυγατρικών της και
    • νέων προσημειώσεων επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, της Εταιρείας και των Θυγατρικών της.

 

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτό, η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 20/7/2017, με μοναδικό θέμα την έγκριση για την παροχή εξασφαλίσεων στην από 12/7/2012 σύμβαση ομολογιακού δανείου, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση και υπογραφή των ανωτέρω εξασφαλίσεων.

Η τροποποιημένη σύμβαση, θα συμβάλει στην βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και των λειτουργικών ταμειακών ροών του Ομίλου ενώ παράλληλα, θα εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών και λειτουργικών του αναγκών.

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 183.500 κοινών ονομαστικών μετοχών την 4.10.2017, συνολικής καθαρής αξίας 275.177,61  ευρώ.   

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 7.551 κοινών ονομαστικών μετοχών την 2.10.2017, συνολικής καθαρής αξίας 10.347,46  ευρώ.

YOUTUBE

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.