ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο Όμιλος, δίνοντας έμφαση στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο, την επαγγελματική εμπειρία, αλλά και το προσωπικό ήθος, επιλέγει τα στελέχη του με αυστηρότατα κριτήρια και επενδύει σε αυτά. Έτσι, σήμερα, το ανθρώπινο δυναμικό του αποτελείται από διακεκριμένο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, παραϊατρικό και τεχνικό – βοηθητικό προσωπικό.

Μέσα από διαδικασίες συνεχούς αξιολόγησης και μηχανισμών διαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, έχει επιτύχει να διατηρεί το υψηλό επίπεδο που επιθυμεί για τους συνεργάτες του. Παράλληλα, έχει επιλέξει Διοικητικά στελέχη, με γνώσεις, εμπειρία και όραμα, ικανά να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της διεθνοποιημένης, πλέον, αγοράς Υγείας και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά, οδηγώντας και όχι ακολουθώντας τις εξελίξεις της νέας εποχής.

Η αριθμητική εξέλιξη του προσωπικού του Ομίλου κατά τα πέντε τελευταία χρόνια διαμορφώνεται ως ακολούθως:Πίνακας Προσωπικού

2011

2012

2013

2014

2015

Νοσηλευτικό

1.214

1.093

1.111

1.107

1.115

Ιατρικό (έμμισθο)

521

537

527

509

497

Παραϊατρικό

188

171

179

190

189

Διοικητικό

503

495

523

556

559

Τεχνικό – Βοηθητικό

323

321

327

320

295

Σύνολο

2.749

2.617

2.667

2.682

2.655