ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου  

Δρ. Αποστολόπουλος Γεώργιος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος

Αποστολόπουλος Χρήστος

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος

Δρ. Αποστολόπουλος Βασίλειος

Διευθύνων Σύμβουλος , εκτελεστικό μέλος

Μικρουλέα Αλεξάνδρα 

Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Τουντόπουλος Βασίλειος

Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Jan Liersch του Ruediger

Μέλος μη εκτελεστικό

Κορίτσας Νικόλαος

Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό